مالکین محترم خزرویلا

با سلام

احتراماً ،پیرو به حد نصاب نرسیدن اعضا در جلسه نوبت اول به تاریخ ۹۳/۱۲/۲ ، بدینوسیله از شما سروران ارجمند به عنوان اعضا مجمع عمومی مالکین دهکده توریستی خزرویلا دعوت بعمل می آید،رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۱۹ در مکان دهکده توریستی خزرویلا ، جهت شرکت در جلسه “مجمع عمومی عادی مالکان دهکده توریستی خزرویلا “با دستور کار ذیل ،حضور به هم رسانید.

۱) انتخاب هیأت رئیسه و منشی جهت برگزاری جلسه

۲) ارائه گزارش از عملکرد مدیریت در سال ۱۳۹۳

۳) ارائه گزارش مالی توسط بازرس

۴) بحث ، بررسی و مشورت در خصوص مسایل و مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مناسب

۵) تعیین مبلغ شارژ ، هزینه باغبانی و… در سال ۱۳۹۴

۶) انتخاب هیأت مدیره جدید برای مدت دوسال و بازرس به مدت یک سال (از طریق همه پرسی)