آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی منتهی به پایان سال مالی ۹۶ مالکین شهرک خزرویلا– نوبت اول

با سلام

احتراماً از شما سرور ارجمند ، به عنوان عضو مجمع عمومی مالکین شهرک خزرویلا دعوت به عمل می آید رأس ساعت ۱۰ صبح روز جمعه مورخ ۹۶/۱۱/۲۷ در محل شهرک خزرویلا جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی مالکین شهرک خزرویلا (نوبت اول) حضور بهم رسانید.

بدیهی است شرکت در جلسات مجمع عمومی و همکاری هر چه بیشتر مالکین محترم موجبات رشد و ترقی روزافزون شهرک را به دنبال خواهد داشت.