با توجه به حد نصاب نرسیدن جلسات نوبت اول و دوم ، جلسه نوبت سوم مجمع فوق العاده مالکین محترم خزر ویلا به منظور برسی و تصویب اساس نامه موسسه غیر انتفاعی مجتمع مسکونی دهکده خزر ویلا راس ساعت ۱۰ صبح روز جمعه مورخ ۹۵/۰۹/۲۶ در ویلای پلاک ۳۸۸/۲ واقع در خیابان اصلی خزر ویلا برگزار میگردد .

لازم به ذکر است جلسه با هر تعداد اعضای حاضر رسمیت یافته و مصوبات آن برای کلیه مالکین محترم لازم الاجرا خواهد بود .

باسپاس هیئت مدیره و هیئت موسس