باتوجه به نتیجه نظر سنجی در کانال مالکین خزرویلا زمانِ برگزاری مجمع ، ساعت ۱۰ صبح روز شنبه چهارم فروردین ۹۷ در شهرک خزرویلا اعلام می گردد .

ضمنا یاد آوری میشود با توجه به تصویب اساسنامه ، هیئت مدیره تمایل دارند ، انتخابات هیئت مدیره و بازرس را همزمان در مجمع در دستور کار قرار دهند .

لطفاً عزیزانی که آمادگی دارند ، مراتب آمادگی خود را حتی الامکان قبل از روز مجمع به دفتر شهرک اعلام نمایند.