مالکین محترم خزرویلا

یادآوری میشود چنانچه شارژ امسال خود را تا پایان خرداد ماه پرداخت فرمایید فقط با ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل محاسبه خواهد گردید .

مدیریت شهرک خزرویلا