با سلام
بدینوسیله به اطلاع کلیه مالکان دهکده خزرویلا میرساند:
جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۴ مالکان دهکده خزرویلا در مورخه۹۴/۱۱/۲۷ به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضاء به نوبت دوم موکول گردید.
با تشکر مدیریت دهکده خزرویلا