با توجه به بند ۵ (تبصره ۱) صورتجلسه مجمع عمومی عادی منتهی به پایان سال ۹۳ مالکان خزرویلا-

سروران ارجمندی  که در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به پرداخت شارژ کامل سال ۹۴ در صورت نداشتن بدهی معوقه

اقدام فرمایند ، مشمول ۱۰٪ تخفیف خوش حسابی خواهند شد.