احتراماً بدینوسیله به اطلاع کلیه مالکان محترم دهکده توریستی خزر ویلا می رساند جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی منتهی به پایان سال مالی ۹۵ مالکان دهکده توریستی خزرویلا در تاریخ۹۵/۱۲/۱۷ با توجه به حد نصاب نرسیدن اعضاء محترم ، رسمیت پیدا نکرده لذا از شما مالکان محترم دعوت به عمل می آید در تاریخ ۹۶/۰۱/۰۴ روز جمعه راس ساعت ۱۰ صبح در محل دهکده توریستی خزرویلا جهت شرکت در جلسه عمومی (نوبت سوم) با دستور کار زیر حضور به هم رسانید.

۱ – انتخای هیئت رئیسه و منشی جهت برگزاری جلسه

۲ – ارائه گزارش از عملکرد مدیریت در سال ۹۵

۳ – ارائه گزارش مالی توسط بازرس

۴ – ارائه گزارش از آخرین وضعیت اسکله خزرویلا و اتخاذ تصمیم جهت چگونگی ادامه پروژه

۵ – تبادل نظر ، هم اندیشی و تصمیم گیری در خصوص مسائل و مشکلات  خزرویلا

۶ – تعیین مبلغ شارژ ، هزینه باغبانی و . . . در سال ۹۶

۷ – انتخاب هیئت مدیره برای مدت دو سال و بازرس برای مدت یک سال

با تشکر مدیریت خزرویلا