جهت ارتقای تجهیزات موتوری واحد باغبانی و فضای سبز دهکده توریستی خزرویلا مدیریت مجموعه نسبت به خریداری دستگاه های ذیل اقدام نمودند:

دستگاه چمن زن Dleo-mac

دستگاه چمن زن Dleo-mac

دستگاه حاشیه زن EFCO
دستگاه حاشیه زن EFCO
دستگاه شمشاد زن EFCO

دستگاه شمشاد زن EFCO

سه دستگاه چمن زن-حاشیه زن-شمشادزن

سه دستگاه چمن زن-حاشیه زن-شمشادزن