اول شهریور ، روز پزشک بر جامعه پزشکی و تمامی پزشکان متعهد مبارک باد.
مدیریت دهکده خزرویلا