به اطلاع کلیه مالکین محترم دهکده خزرویلا میرساند با توجه به حدنصاب نرسیدن جلسه نوبت اول و دوم , مجمع به جلسه سوم در تاریخ ۲۹ تیرماه روز پنجشنبه ساعت ۱۷ عصر موکول گردید . لذا جلسه سوم با هر تعداد از مالکین شرکت کننده به رسمیت خواهد رسید .

باتشکر مدیریت دهکده خزرویلا