جلسه مجمع عمومی عادی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۳   مالکان دهکده توریستی خزرویلا ( نوبت سوم ) با دستور کار مشخص رأس ساعت ۱۰/۳۰ روز دوشنبه مورخ  ۱۳۹۴/۰۱/۰۳  با حضور اکثریت اعضای محترم مجمع ( مالکان و ساکنان خزرویلا ) برگزار گردید.

در ابتدای جلسه ،هیأت رئیسه برگزار کننده جلسه متشکل از آقایان دکتر محمد پرتوی بخش ، مهندس احمد عزیزی ،مهندس غفار حسینی و مهندس فریدون جدیدفرد انتخاب گردیدند.

سپس طبق دستور کار جلسه، گزارشات مدیریت دهکده و همچنین گزارش مالی به سمع و نظر حاضران رسانده شد، در ادامه پس از بحث و بررسی در خصوص مسائل و مشکلات موجود و نظرخواهی از حاضران جهت رونق و شکوفایی هر چه بیشتر دهکده تصمیماتی چند اتخاذ و مورد تصویب مجمع واقع شد.سپس کاندیداهای هیأت مدیره به اعضای مجمع معرفی و مراسم انتخابات از طریق همه پرسی رسماً با نظارت مستقیم هیأت رئیسه جلسه برگزار گردید، در نتیجه با توجه به محرز بودن شایستگی ها نظر دلسوزانه کلیه عزیزان کاندید ، اسامی ذیل برای مدت دو سال به عنوان هیأت مدیره انتخاب گردیدند.

جناب آقای دکتر مسعود گلزاری

جناب آقای مهندس رسول خاصی پور

جناب آقای مهندس حمید نیکوخصال

جناب آقای مهندس افشین رزاقی فرد

جناب آقای داوود قدیرزاد

جناب آقای غلامحسن غیاثی