نام: داوود

نام خانوادگی: قدیرزاد

تاریخ تولد: ۱۳۴۴

محل تولد: بندرانزلی

تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۸۳۸۹۵۷