نام: کاوه

نام خانوادگی:  مزین

تاریخ تولد:

محل تولد: بندرانزلی

سمت: واحد انتظامات شهرک خزرویلا


نام: محمود

نام خانوادگی: نظری

تاریخ تولد:

محل تولد: بندرانزلی

سمت: واحد انتظامات شهرک خزرویلا


نام: شهاب

نام خانوادگی: غلامرضایی

تاریخ تولد:

محل تولد: بندرانزلی

سمت: واحد انتظامات شهرک خزرویلا


نام: سامان

نام خانوادگی: شعبانیان

تاریخ تولد: ۱۳۶۷

محل تولد: بندرانزلی

سمت: واحد انتظامات شهرک خزرویلا


نام: آرش

نام خانوادگی: ذوالفقاری

تاریخ تولد: ۱۳۶۷

محل تولد: بندرانزلی

سمت: واحد انتظامات شهرک خزرویلا


نام: مجید (اسد)

نام خانوادگی:بلبلی بشمنی

تاریخ تولد: ۱۳۵۱

محل تولد: بندرانزلی

سمت:واحد انتظامات شهرک خزرویلا


نام: ابراهیم

نام خانوادگی: بشمنی تنها

تاریخ تولد: ۱۳۶۰

محل تولد: بندرانزلی

سمت: واحد انتظامات شهرک خزرویلا


نام: حیدر

نام خانوادگی: مزین

تاریخ تولد:

محل تولد:  بندرانزلی

سمت: واحد انتظامات شهرک خزرویلا


نام: میلاد

نام خانوادگی: نظری

تاریخ تولد:

محل تولد:  بندرانزلی

سمت: واحد انتظامات شهرک خزرویلا


نام: حمید

نام خانوادگی: جمشیدی

تاریخ تولد:

محل تولد:  بندرانزلی

سمت: واحد انتظامات شهرک خزرویلا