014646 (1)

نام: آرش

نام خانوادگی:  علیزاده

تاریخ تولد: ۱۳۵۸

محل تولد: بندرانزلی

سمت: مسئول گارد دهکده خزرویلا


014646 (2)نام: حمید

نام خانوادگی: جمشیدی ام آباد

تاریخ تولد: ۱۳۶۹

محل تولد: بندرانزلی

سمت:  مسئول شیفت (۱) گارد خزرویلا


014646 (3)نام: محمد

نام خانوادگی: شعبانیان بشمندوست

تاریخ تولد: ۱۳۶۱

محل تولد: بندرانزلی

سمت:  مسئول شیفت (۲) گارد خزرویلا


014646 (4)نام: علیرضا

نام خانوادگی:عالی فر

تاریخ تولد: ۱۳۶۴

محل تولد: بندرانزلی

سمت: واحد گارد دهکده خزرویلا


014646 (5)نام: آرش

نام خانوادگی: ذوالفقاری

تاریخ تولد: ۱۳۶۷

محل تولد: بندرانزلی

سمت: واحد گارد دهکده خزرویلا


014646 (6)نام: مجید (اسد)

نام خانوادگی:بلبلی بشمنی

تاریخ تولد: ۱۳۵۱

محل تولد: بندرانزلی

سمت: واحد گارد دهکده خزرویلا


014646 (7)نام: ابراهیم

نام خانوادگی: بشمنی تنها

تاریخ تولد: ۱۳۶۰

محل تولد: بندرانزلی

سمت: واحد گارد دهکده خزرویلا


014646 (8)نام: سعید

نام خانوادگی: میرزاجانی

تاریخ تولد: ۱۳۷۱

محل تولد:  بندرانزلی

سمت: واحد گارد دهکده خزرویلا