آقای خشایار خسروی (نایب رئیس هیأت مدیره)

آقای دکتر عبد الحسین پورهاشم (خزانه دار)

آقای وحید هاشمی (عضو هیأت مدیره)

خانم فاطمه کارگر (عضو هیأت مدیره)