151 (4)

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: صفری مقدم

تاریخ تولد: ۱۳۴۸

محل تولد: بندرانزلی

تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۱۹۵۳۴۲نام: آرش

نام خانوادگی: علیزاده (مسئول واحد خدمات و باغبانی)

تاریخ تولد:

محل تولد:

تلفن همراه: ۹۱۱۳۸۱۲۰۴۵


151 (1)

نام: میر عباس (امیر)

نام خانوادگی: یگانه موسوی

تاریخ تولد: ۱۳۵۱

محل تولد: بندرانزلی

تلفن همراه: 


151 (2)

نام: محمود (مهدی)

نام خانوادگی: هادیانی کپورچالی

تاریخ تولد: ۱۳۴۳

محل تولد: بندرانزلی

تلفن همراه: 


 

نام: احمد

نام خانوادگی: حسینی

تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۱/۰۱

محل تولد: بندر انزلی

تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۰۴۱۹۲۶