آقای مهندس سید رسول سیدین 

تاریخ تولد: ۱۳۵۵

محل تولد: رشت

تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۶۹۷۰۱