آقای داود قدیرزاد

تاریخ تولد : ۱۳۴۴

محل تولد : بندرانزلی

تلفن همراه : ۰۹۱۱۱۸۳۸۹۵۷