لیست املاک فروشی در دهکده توریستی خزرویلا
ردیفپلاکنوع ملکمتراژعرصه
(مترمربع)
قیمت مترمربع
(عرصه)(تومان)
متراژعیان
(مترمربع)
قیمت مترمربع
(عیان)(تومان)
قیمت کل پیشنهادیتوضیحات
1 482ویلا834500/000 2001500/000717 میلیون تومان -
2 547/1ویلا465500/000 2202100/000694 میلیون تومان -
3 402ویلا320900 میلیون تومانخیابان شقایق شرقی(3 اتاق -3 سرویس بهداشتی-2 حمام)
4 3212زمین455900/000 - -409 میلیون تومانکاربری مسکونی-آماده ساخت
5 3213زمین430740/000 - -318 میلیون تومانکاربری مسکونی-آماده ساخت
6 575/1زمین400750/000 - -300 میلیون تومانکاربری مسکونی-آماده ساخت
7 380/6زمین500870/000 - -435 میلیون تومانکاربری مسکونی-آماده ساخت
8 607زمین950620/000 - -589 میلیون تومانکاربری مسکونی-آماده ساخت
9زمین447800/000 - -357 میلیون تومانبر خیابان شقایق غربی
(قطعه اول)
10زمین447800/000 - -357 میلیون تومانبر خیابان شقایق غربی
(قطعه دوم)
11زمین448700/000 - -313 میلیون تومانبر خیابان شقایق غربی
(قطعه سوم- وسط)
12زمین448700/000 - -313 میلیون تومان بر خیابان شقایق غربی
(قطعه چهارم- وسط)
13زمین586550/000 - -351 میلیون تومانبر خیابان شقایق غربی
(قطعه پنجم- شمالی)
14زمین606550/000 - -363 میلیون تومانبر خیابان شقایق غربی
(قطعه ششم- شمالی)
15 386زمین3200562/500 -1/800 میلیارد تومان6 قطعه تفکیک شده
16 576زمین800630/000 - -500 میلیون تومانکاربری مسکونی-آماده ساخت