لیست املاک فروشی در دهکده توریستی خزرویلا
ردیفپلاکنوع ملکمتراژعرصه
(مترمربع)
قیمت مترمربع
(عرصه)(تومان)
متراژعیان
(مترمربع)
قیمت مترمربع
(عیان)(تومان)
قیمت کل پیشنهادیتوضیحات
1386/1زمین450700/000 --315 میلیون تومان خ شقایق غربی
2386/2زمین450700/000--315 میلیون تومان خ شقایق غربی
3386/3زمین450700/000--315 میلیون تومان خ شقایق غربی
4386/4زمین450700/000 - -315 میلیون تومان خ شقایق غربی
5386/5 زمین450700/000 - -315 میلیون تومان خ شقایق غربی
6386/6زمین450700/000 - -315 میلیون تومان خ شقایق غربی
7379/380/4زمین485.5900/000 - -437 میلیون تومان خ شقایق غربی
8 607زمین950650/000 - -617 میلیون تومانپامچال شرقی
9 547/1ویلا465- 230 -700 میلیون تومانخیابان مریم شرقی
10402ویلا800-160 -یک میلیارد تومانخیابان شقایق شرقی(3 اتاق -3 سرویس بهداشتی-2
11575زمین800750/000 - -600 میلیون تومانمریم شرقی
12576زمین800850/000 - -680 میلیون تومانمریم شرقی با قابلیت تفکیک
13421ویلا800 - 150 -670 میلیون تومان خ شقایق غربی
14467ویلا800- 150 -700 میلیون تومانخ نسترن غربی
15 -
16 - -