پس از تعیین محدوده‌ی ملک خود براساس مستندات و نظریه کارشناسان ثبت با رعایت موارد زیر دیوار کشی نمایید:

  1. حداکثر ارتفاع دیوار در چهارسمت (شمال – جنوب – شرق – غرب) ۱۰۰ سانتی متر (۵ بلوک سیمانی) می‌باشد.
  2. حداکثر ارتفاع نرده روی دیوار ۸۰ سانتی متر می باشد.
  3.  حداکثر فاصله دیوارها از جدول خیابان‌ها ۱۲۰ سانتی‌متر می باشد. (جهت احداث پیاده رو – درختکاری و گلکاری).