مدارک مورد نیاز برای پایان کار

۱-  برگه مهندس ناظر مبنی بر پایان سفت کاری ساختمان و زدن نمای ساختمان.

۲-  پایان کار ساختمان طبق نقشه موجود در دهیاری.

۳-  رعایت کلیه موارد ساختمان طبق ضوابط موجود در دهکده خزر ویلا.