مدارک مورد نیاز و مراحل دریافت پروانه ساختمانی

۱-    فتوکپی سند مالکیت زمین.

۲-    فتوکپی شناسنامه مالک.

۳-    فتوکپی کارت ملی مالک.

۴-    نقشه کامل ساختمان مطابق با مقرارت نظام مهندسی استان گیلان.

۵-    مهر و امضاء مهندسین طراح و نظارت ، عضو نظام مهندسی استان گیلان.

۶-     پرداخت عوارض دهیاری طبق تعرفه.

۷-    پرداخت عوارض تأمین اجتماعی طبق ارزش منطقه در تأمین اجتماعی.

۸-    نامه بنیاد مسکن که نشانگر نوع کاربری ملک مورد نظر می باشد.

۹-    واریز هزینه احداث بنا به ازاء هر متر مربع ۰۰۰/۱۳ ریال به حساب دهکده توریستی خزر ویلا. ( هزینه احداث بنای فوق الذکر بر مبنای تصمیم مجمع عمومی خزر ویلا قابل تغییر میباشد).

۱۰-   کلیه مدارک موجود به همراه پوشه به دهیاری تحویل داده می شود.