مدارک مورد نیاز و مراحل تفکیک زمین

۱-  اصل و فتوکپی سند مالکیت زمین.

۲-  فتوکپی شناسنامه مالک.

۳-  فتوکپی کارت ملی مالک.

۴-  نقشه تفکیکی طبق نقشه نظام مهندسی.

۵-  پرداخت عوارض به دهکده خزر ویلا و بنیاد مسکن.

۶-  تفکیک طبق ضوابط داخلی دهکده خزر ویلا و بنیاد مسکن.