اصل وجودی سرعت گیرها در خیابان اصلی شهرک امری غیر قابل انکار و وجودشان باتوجه به سرعت غیر متعارف راکبین موتورسیکلت ها و رانندگان خودروها الزامیست  ولی تغییر فیزیکی به شکل سرعت کاه با شیبی استاندارد از جمله اقداماتی است که در اولویت قرار دارد و به زودی مالکین و ساکنین شهرک شاهد این تغییرات خواهند بود .